JPK

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej ,nasze biuro oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu i przekazaniu organom kontroli skarbowej danych w formie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).

Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej  w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć zatem księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Niemniej jednak do momentu gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i przechowywać.

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstaje:

– od 1 stycznia 2018 r. ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego
– od 1 lipca 2018 r. dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych
Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (niezależnie czy jest to jednoosoba działalność gospodarcza – mikrofirma czy mały, średni czy duży podmiot), będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT.

Pozostałe struktury (których nie będzie trzeba wysyłać do urzędu a jedynie posiadać na wypadek kontroli) będą obowiązkowo prowadzone od lipca 2018.

Aktualnie JPK składa się z siedmiu struktur:

JPK_VAT – dotyczy ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
JPK_PKPIR – dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ,

JPK_EWP – dotyczy prowadzących ewidencję przychodów – opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

JPK_KR- dotyczy prowadzących pełne księgi rachunkowe,

JPK_MAG – dotyczy prowadzących gospodarkę magazynową,

JPK_FA – dotyczy wszystkich wystawiających faktury VAT,

JPK_RB – dotyczy rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności.

Jedyną strukturą JPK obowiązkowo przekazywaną co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest JPK_VAT. Pozostałe struktury przekazuje się do urzędu skarbowego na jego prośbę.
JPK_VAT należy składać za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

JPK_VAT ma obrazować wszelkie dane wykazane w rejestrach VAT, a w konsekwencji w składanych deklaracjach VAT.

Miesięczna wysyłka JPK_VAT dotyczy również podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Co ważne księgi obligatoryjnie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po prawidłowym przesłaniu struktury należy pobrać UPO czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które:

  • zapewnia integralność przekazanych ksiąg,
  • zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg,
  • stanowi dowód doręczenia dokumentu,
  • chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.

Podstawowa kara, z jaką mogą się spotkać podmioty odmawiające przekazania danych w formie JPK to kara porządkowa wynikająca z art. 262 ordynacji podatkowej.

Art. 262. § 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,

– mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł (wartość kary zarówno w 2017 jak i 2018 roku).